ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 1.“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” 2.“ทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปีการศึกษา 2565 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนเฉพาะปีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2565  

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดการและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยหากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านสถานศึกษา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 ทุน

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรชาวนครนายก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 และมีผลการเรียน เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤติดี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรของชาวนครนายก (แบบ มชย.1)  

ทุนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  นครสวรรค์    ในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจน  หรือผู้ด้อยโอกาส  ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยมุ่งเน้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่  จังหวัด  นครสวรรค์  หากผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  1  –  30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเฉพาะปีของหาวิทยาลัย จำนวน 83 ทุน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉพาะปีของมหาวิทยาลัย จำนวน 83 ทุนๆละ 5,000 บาท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 81 ทุน