ทุนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  นครสวรรค์    ในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจน  หรือผู้ด้อยโอกาส  ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยมุ่งเน้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่  จังหวัด  นครสวรรค์  หากผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  1  –  30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเฉพาะปีของหาวิทยาลัย จำนวน 83 ทุน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉพาะปีของมหาวิทยาลัย จำนวน 83 ทุนๆละ 5,000 บาท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 81 ทุน

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์)ปีการศึกษา2564

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ปี64.docx ใบสมัครขอรับทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ ปี2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะฯ ใบสมัครรับทุนการศึกษาด้านศิลปะฯ

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าช่วยเหลือและลดผลกระทบแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี ให้เข้าถึงการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน100 ทุน

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษจำนวน 100 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2564 ใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาโควิด-19

ทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สูญเสียบิดา มารดา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ 0 2281 1902 , 0 22829596 ต่อ 119

ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดาหรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิท 19” จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

http://ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียบิดา มารดา หรือ ผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิท 19” จากบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่3 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)