นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และ รายใหม่ปี 2-5 (รหัส64-61)นักศึกษาที่มีรายชื่อแจ้งความประสงค์กู้ยืมฯเทอม 1/2565 แล้วให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ เพื่อประชุมชี้แจงขั้นตอนการยื่นกู้ผ่านระบบของกองทุนฯ

เข้าร่วมประชุมได้ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aceG-2SXGtaOsy8nnENKErtJRut2IzMmL_fRYnzjtY-Y1%40thread.tacv2/1656477828268?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *