ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯรายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 65-63) เรื่อง ขั้นตอนขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ที่นี่

**ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน

2.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี 2566 ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่นี่

3.หน้าซองจดหมายส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย/หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

**รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2566

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *