ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และ รายใหม่ ทุกชั้นปี ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ(กยศ.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมเงินกับ กยศ. ผ่านระบบ DSLให้เรียบร้อย ภายในวันพุธที่ 16 ส.ค. 2566

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วิดีโอแนะนำวิธีการยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c&t=869s

คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

https://www.studentloan.or.th/system/files/files/news/FINALVersion%202_0.pdf

นักศึกษา​โปรดศึกษาวิธียื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ด้วย+++เวลาบันทึกข้อมูลในระบบจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
📚โปรดศึกษาข้อมูลให้ดี ✍️ก่อนลงมือปฏิบัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *