ประกาศผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี2-ปี4) ที่เป็นนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดตามหลักสูตร 2 กรณี คือกรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องลาพักการศึกษา กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใน Microsoft Forms นี้ เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *