ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนฯแล้วในปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFhabGIxV5xNNUnYD49tiqk5HXVY3ZU1TIndLKcckCfQ1%40thread.tacv2/1693467870262?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ff3360-835a-4276-9463-9495b95b37b6%22%2c%22Oid%22%3a%225b7cba63-a893-4b60-903f-8b16820903c3%22%7d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *