ขอเชิญนักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) และรายใหม่ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม “กยศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:เตรียมพร้อมก่อนกู้ ประจำปีการศึกษา 2567”