ประกาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส67) และรายใหม่ทุกชั้นปี เรื่อง ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

แก้ไขปี1แบบแจ้งความประสงค์7-07-67doc (2)

2. สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอก แบบฟอร์มส่งตรวจเอกสารกู้ยืมฯกยศ.ปีการศึกษา 2567 กับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่ https://forms.office.com/r/jeWQEh4UQS คลิกที่นี่

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

การยื่นสำเนาบัตรประชาชนในการกู้ยืมที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร