ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส64,63,62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564 สำหรับนักศึกษา ประเภท 1 มีความประสงค์กู้ยืมฯค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประเภท 2 มีความประสงค์กู้ยืมฯเฉพาะค่าเล่าเรียน

ขั้นตอนการทำเอกสารการกู้ยืมฯภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2564 (ประเภท 1และประเภท 2) แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่3/2564 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  นครสวรรค์    ในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจน  หรือผู้ด้อยโอกาส  ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยมุ่งเน้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่  จังหวัด  นครสวรรค์  หากผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  1  –  30

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการให้กู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2564 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หน้าซองจดหมายส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเฉพาะปีของหาวิทยาลัย จำนวน 83 ทุน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉพาะปีของมหาวิทยาลัย จำนวน 83 ทุนๆละ 5,000 บาท

ประกาศ…..นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลผ่าน Microsoft Forms ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.2565ดังนี้ 1.นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/sw3kkhF9AS 2.นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนแต่ประสงค์กู้ค่าครองชีพ https://forms.office.com/r/VFwzyJ7Mnx และรอประกาศขั้นตอนต่อไปในวันที่ 18 พ.ค.2565

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศ ” รายชื่อผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) “

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 81 ทุน

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเทอม 2/2564ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินการขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565