ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)แล้วให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดมายังมหาวิทยาลัย

ใบปะหน้าเอกสารสำหรับเอกสารที่ต้องส่งมหาวิทยาลัย (ตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน)

ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมฯกยศ. ผ่านระบบ DSL เทอม1/2566

ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ กยศ.ผ่านระบบDSL เทอม1/2566

หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย