ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯชั้น ปี2-4 (ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีและรายเก่าเว่นกู้) รายงานสถานะการตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

รายงานสถานะนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ที่ส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ใบปะหน้าเอกสาร (สำหรับตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน)

ขั้นตอน การทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 / 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2-4 ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี และรายเก่าเว้นกู้

หน้าซองจดหมาย สำหรับส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *