รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าทุกชั้นปี ( รหัส66-64 ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะหลักสูตรภาคบังคับ e-Learning ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทุกชั้นปี

เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ประจำปี 2567 (สำหรับส่งมหาวิทยาลัย)