บริการที่จัดให้

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้มีการดำเนินงานบริการต่างๆ  ดังนี้

  • การให้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ.
  • ประสานงานทุนการศึกษาภายนอก แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน และการศึกษาต่อ