สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

โครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คู่มือสหกิจศึกษา

คู่มือการปฏิบัติการสอนโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับ อาจารย์นิเทศก์/สถานประกอบการ(ครูพี่เลี้ยง)/นักศึกษาสหกิจศึกษา

บันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1: สำหรับอาจารย์นิเทศก์

บันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1: สำหรับครูพี่เลี้ยง

บันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1: สำหรับนักศึกษา

เกี่ยวกับสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

01-CWIE-หลักการ แนวคิด และนโยบาย

02-CWIE-การบริหารและการจัดการ

03-CWIE-หลักสูตร-ประกัน

04-CWIE-การนิเทศและการสอนงาน

05-CWIE-การประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

06-CWIE-การวิเคราะห์สะท้อนคิด

07-CWIE-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

08-CWIE-บทบาทหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศก์