ประกาศ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เท่านั้น ที่เป็นรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินฯแล้ว)มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในปีการศึกษา 2567

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปี 2566 (SDU 01) และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ที่นี่

2.สแกนเอกสารทั้งหมด แล้วเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์กู้ยืมปี 2567 ผ่านระบบ Microsoft Forms ที่นี่

3.หน้าซองจดหมายส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย/หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

**รายละเอียดการพิจารณาให้ชั่วโมง กิจกรรมจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2567